Vademecum Zarządcy Nieruchomości Wzory dokumentów pism


Artykuł kierowana do osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Lektura egzamin na rzeczoznwcę zawiera ) Komplet pytań egzaminacyjnych podawanych poprzez.

Katalog cen jednostkowych

Odbiór robót wypada do najważniejszych czynności w trakcie realizacji inwestycji budowlanej. Praktyczne opracowanie pomoże ustrzec się przeważnie popełnianych na tym etapie błędów, które mogą prowadzić do czasochłonnych i kosztownych sporów wśród uczestnikami procesu budowlanego. Rodzaje odbiorów Autorka wyjaśnia, w jaki sposób odpowiednio scharakteryzować w umowie o roboty budowlane sposób i termin odbierania inwestycji. Tłumaczy, na czym polegają odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe, końcowe to znaczy pogwarancyjne i kto w nich uczestnicy. Przedstawia zarówno korzyści płynące z wykorzystania zasad FIDIC w procesie odbioru robót. Komisja odbiorowa W publikacji internetowej opisany został skład personalny i zadania komisji odbiorowej. Literatka podpowiada, jakie elementy powinien zawierać prawidłowo sporządzony sprawozdanie odbioru robót i kiedy stanowi on potwierdzenie należytego wykonania umowy. Wykrycie wad podczas odbioru Czytelnik dowie się, w jakich sytuacjach można odmówić odbioru robót budowlanych, co należy rozumieć przez termin wad istotnych i czym grozi bezpodstawna odpowiedź odmowna odbioru inwestycji. Pozna uprawnienia inwestora wynikające z rękojmi za wady także udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości. W artykule znajdują się wzory najważniejszych dokumentów wykorzystywanych podczas odbiorów robót i na pozostałych etapach procesu budowlanego również rozbiór najnowszego orzecznictwa. Z całą pewnością przeprowadzona w niniejszej pracy rozbiór powinna umożliwić dokonanie choćby wstępnych ocen i wniosków rozwiązań prawnych dotyczących oddziaływania portów lotniczych położonych również w innych częściach kraju. W szczególności rozmyślania odnośnie do zakresu odpowiedzialności portów lotniczych mają na celu umożliwienie udzielenia odpowiedzi co do: kodeksów prawnych, jakie obowiązują na Mazowszu, terminów, w jakich uprawnione podmioty mogą nadzorować roszczenia wobec portów lotniczych, jak również wskazani rodzajów dopuszczalnych roszczeń. W pracy posłużono się metodą dogmatyczną, analizy prawnej i opisową, wykorzystując literaturę przedmiotu i bogate orzecznictwo sądowe.

Usługi

Co oferujemy


Bezpieczeństwo umów procesie

Praca z umów w procesie budowalnym stanowi poradnik dla kierowników budowy...

Budowlane ABC Poradnik

Budowlane ABC to poradnik służący potrzebom osób i organizacji zainteresowan...

Cywilne wzory umów

Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomo�...

Budowa domu

W artykule omówiono prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, koncesje ...

Bezpieczeństwo umowach budowlanych

Zaletą artykułu jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publ...

Cywilnoprawny status wspólnoty

Problematyka charakteru prawnego wspólnoty mieszkaniowej była chętnie pod...

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy


Zróżnicowanie wartościowanie przestrzeni

Zawiera największą i w najwyższym stopniu aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z nowymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania substancja.

Zobacz więcej

Szacowanie nieruchomości Rzeczoznawstwo

Kompleksowe źródło informacji o obrocie nieruchomościami. W publikacji internetowej pdf omówiono także podstawy teoretyczne w jaki sposób i kwestie użyteczne niezbędne każdemu.

Zobacz więcej

Dekret Warszawski Wybrane

Prawne uwarunkowania projektowania i zagospodarowania przestrzennego oraz te dotyczące prawa ochrony środowiska wywołują liczne problemy i kontrowersje. Praktycznie każda.

Zobacz więcej

Własność lokali wspólnota

Polecamy Państwu publikację omawiającą proces powstawania nowej wspólnoty mieszkaniowej. Przedstawiamy decyzje i działania, które powinno się podjąć, by umożliwić wspólnocie mieszkaniowej sprawne działanie w przyszłości. Pokazujemy na jakie niebezpieczeństwa i pułapki mogą być narażeni właściciele, o ile w okresie przygotowującym powstanie wspólnoty zostaną podjęte nieprzemyślane i złe decyzje. Współcześnie budowane osiedla mieszkaniowe mają nieraz skomplikowaną strukturę, w ich skład wchodzą nie tylko wspólnoty mieszkaniowe, jakkolwiek i domy jednorodzinne wspólnie ze wspólną drogą i infrastrukturą. Zgodne i sprawne ich współistnienie wymaga poprzednio na etapie inwestycyjnym wyobraźni i informacji o zarządzaniu oraz o mechanizmach podejmowania codziennych decyzji. Przedstawiamy przebieg tzw. okresu deweloperskiego od zakończenia inwestycji do usamodzielnienia się wspólnoty mieszkaniowej oraz dokładnie omawiamy rozliczenie kosztów tego okresu, wskazując na podobieństwa, aliści i ważne różnice względem rozliczeń późniejszej wspólnoty mieszkaniowej. W części poświęconej gospodarce finansowej nowej wspólnoty mieszkaniowej zwracamy uwagę wśród innymi w sposób finansowania utrzymania nieruchomości w czasie przejściowym także na zagrożenia w utrzymaniu płynności finansowej poprzez nową wspólnotę. Osobny rozdział poświęcamy problematyce dochodzenia roszczeń z tytułu wad i usterek budowlanych od dewelopera z tytułu rękojmi, gwarancji i nienależytego wykonania umowy. Obecny stan prawny nie daje wspólnocie mieszkaniowej statusu strony w ewentualnym sporze z deweloperem. Pokazujemy w jaki sposób radzić sobie z tymi trudnościami i jakie działania podjąć, by za ewidentne błędy i wady móc uzyskać odszkodowanie. Książką polecamy zarówno zarządcom nieruchomości, księgowym firm zarządzających, jakże dodatkowo członkom zarządów wspólnot mieszkaniowych. Mamy nadzieję, że nasza publikacja pozwoli im odpowiedniej zarządzać sprawami wspólnoty i uniknąć błędów, których konsekwencje mogą być dotkliwe na rzecz całej społeczności mieszkańców

Top